Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2022

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI CONVOCATOARE
28.01.2022
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
 • Hotararea nr.7
 • Hotararea nr.8
 • 25.01.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pt. anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la niveluil comunei pt. anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 - Salubrizare
 • Proiect Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Almaj pt. anul 2022-2023
 • Proiect Hotarare privind nominalizarea reprezentantilor CL Almaj in comisia pt. evaluarea perf. prof. individuale ale Secretarului general
 • Proiect Hotarare privind aderarea Comunei Almaj la Asociatia de Dezvoltare Intercomunirtara Audit - Mh
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Decembrie 2021
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • CONVOCATOR
  28.01.2022 ORA 11.00


 • 24.02.2022
 • Hotararea nr.9
 • Hotararea nr.10
 • Hotararea nr.11
 • Hotararea nr.12
 • Hotararea nr.13
 • Hotararea nr.14
 • Hotararea nr.15
 • 18.02.2022
 • Proiect Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Almaj din 2021 in anul bugetar 2022
 • Proiect Hotarare privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea numarului maxin de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022
 • Proiect Hotarare privind retragerea Comunei Almaj din Asociatia Salubris Dolj
 • Proiect Hotarare privind darea in administrare temporara a serviciului de operare a instalatilor de gestionare a deseurilor
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Almaj 2021-2027
 • CONVOCATOR
  24.02.2022 ORA 11.00
 • 07.03.2022
 • Hotararea nr.16
 • Hotararea nr.17
 • Hotararea nr.18
 • 01.03.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Almaj si a listei de investitii publice pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului achizitiilor publice pentru 2022
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Ianuarie
 • CONVOCATOR
  07.03.2022 ORA 11.00
 • 07.04.2022
 • Hotararea nr.19
 • Hotararea nr.20
 • Hotararea nr.21
 • Hotararea nr.22
 • 01.04.2022
 • Proiect Hotarare privind atribuirea in folosinta catre TRANSGAZ S.A. a terenului apartinand domeniului public
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Almaj pentru Parohia Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Februarie
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei Almaj pe anul 2022
 • CONVOCATOR
  01.04.2022 ORA 12.00
 • 31.05.2022
 • Hotararea nr.23
 • Hotararea nr.24
 • Hotararea nr.25
 • Hotararea nr.26
 • Hotararea nr.27
 • Hotararea nr.28
 • Hotararea nr.29
 • 25.05.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Amenajare zona Biserica faramata din satul Mosneni"
 • Proiect Hotarare aprobarea actualizarii strategiei de tarifare pentru perioada 2019 - 2024 in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (3), din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cornpletata si modificata prin O.U.G. 144/2021 si mandatarea reprezentantului UAT Almaj sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara Oltenia aprobarea actualizarii strategiei de tarifare.
 • Proiect Hotarare pentru aprobarea "Procedurii privind raspunderea contraventionala a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare" si mandatarea reprezentantului UAT COUMNA ALMAJ
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Almaj pentru Cultul Adventist de ziua a-7-a -Conferinta Oltenia
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Martie si Aprilie
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trim.I al anului 2022
 • CONVOCATOR
  31.05.2022 ORA 11.00
 • 30.06.2022
 • Hotararea nr.30
 • Hotararea nr.31
 • Hotararea nr.32
 • Hotararea nr.33
 • Hotararea nr.34
 • 24.06.2022
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a uni spatiu, pentru desfasurarea de activitati medicale sau farmacie in cadrul cladirii Caminului Cultural
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectului de investitii "Amenajare zona agrement sat Bogea"
 • Proiect Hotarare privind aprobarea prelungirii pana la data de 20.12.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - MaI 2022
 • Proiect Hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Almaj
 • CONVOCATOR
  30.06.2022 ORA 13.00
 • 28.07.2022
 • Hotararea nr.35
 • Hotararea nr.36
 • Hotararea nr.37
 • Hotararea nr.38
 • Hotararea nr.39
 • Hotararea nr.40
 • Hotararea nr.41
 • Hotararea nr.42
 • 22.07.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii "Modernizare Drumuri de interes local satele Bogea si Sitoaia
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind modificarea planului achizitiilor publice pentru 2022
 • Proiect Hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea devizului general pentru obiectivul "Infiintare retea de apa uzata si statie de epurare"
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Iunie 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trim.II anul 2022
 • CONVOCATOR
  30.06.2022 ORA 13.00
 • 12.08.2022
 • Hotararea nr.43
 • 12.08.2022
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • CONVOCATOR
  12.08.2022 ORA 10.00
 • 29.09.2022
 • Hotararea nr.44
 • Hotararea nr.45
 • Hotararea nr.46
 • Hotararea nr.47
 • Hotararea nr.48
 • 23.09.2022
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind modificarea planului achizitiilor publice pentru 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Almaj (PUG) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia
 • Proiect Hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL ALmaj in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ion Gh. Plesa Almaj in anul scolar 2022-2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Iulie si August 2022
 • CONVOCATOR
  29.09.2022 ORA 10.00
 • 31.10.2022
 • Hotararea nr.49
 • Hotararea nr.50
 • Hotararea nr.51
 • Hotararea nr.52
 • 25.10.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 - Salubrizare
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in Judetul Dolj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Septembrie 2022
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • CONVOCATOR
  31.10.2022 ORA 14.00
 • 29.11.2022
 • Hotararea nr.53
 • Hotararea nr.54
 • Hotararea nr.55
 • Hotararea nr.56
 • Hotararea nr.57
 • 23.11.2022
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind modificarea programului achizitiilor publice pentru anul 2022
 • Proiect Hotarare privind atribuirea in folosinta catre TRANSGAZ S.A. a terenului apartinand domeniului public
 • Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Octombrie 2022
 • CONVOCATOR
  29.11.2022 ORA 10.00
 • 27.12.2022
 • Hotararea nr.58
 • Hotararea nr.59
 • Hotararea nr.60
 • Hotararea nr.61
 • Hotararea nr.62
 • Hotararea nr.63
 • 22.12.2022
 • Proiect Hotarare privind stabilirea si aprovarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica
 • Proiect Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali pentru anul 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de activitati ce vor fi executate in anul 2023 de beneficiarii Legii 416/2001
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Noiembrie 2022
 • CONVOCATOR
  27.12.2022 ORA 10.00