Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2022

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI CONVOCATOARE
28.01.2022
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
 • Hotararea nr.7
 • Hotararea nr.8
 • 25.01.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pt. anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la niveluil comunei pt. anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 - Salubrizare
 • Proiect Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Almaj pt. anul 2022-2023
 • Proiect Hotarare privind nominalizarea reprezentantilor CL Almaj in comisia pt. evaluarea perf. prof. individuale ale Secretarului general
 • Proiect Hotarare privind aderarea Comunei Almaj la Asociatia de Dezvoltare Intercomunirtara Audit - Mh
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Decembrie 2021
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • CONVOCATOR
  28.01.2022 ORA 11.00


 • 24.02.2022
 • Hotararea nr.9
 • Hotararea nr.10
 • Hotararea nr.11
 • Hotararea nr.12
 • Hotararea nr.13
 • Hotararea nr.14
 • Hotararea nr.15
 • 18.02.2022
 • Proiect Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Almaj din 2021 in anul bugetar 2022
 • Proiect Hotarare privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea numarului maxin de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022
 • Proiect Hotarare privind retragerea Comunei Almaj din Asociatia Salubris Dolj
 • Proiect Hotarare privind darea in administrare temporara a serviciului de operare a instalatilor de gestionare a deseurilor
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Almaj 2021-2027
 • CONVOCATOR
  24.02.2022 ORA 11.00
 • 07.03.2022
 • Hotararea nr.16
 • Hotararea nr.17
 • Hotararea nr.18
 • 01.03.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Almaj si a listei de investitii publice pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului achizitiilor publice pentru 2022
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Ianuarie
 • CONVOCATOR
  07.03.2022 ORA 11.00
 • 07.04.2022
 • Hotararea nr.19
 • Hotararea nr.20
 • Hotararea nr.21
 • Hotararea nr.22
 • 01.04.2022
 • Proiect Hotarare privind atribuirea in folosinta catre TRANSGAZ S.A. a terenului apartinand domeniului public
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Almaj pentru Parohia Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Februarie
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei Almaj pe anul 2022
 • CONVOCATOR
  01.04.2022 ORA 12.00
 • 31.05.2022
 • Hotararea nr.23
 • Hotararea nr.24
 • Hotararea nr.25
 • Hotararea nr.26
 • Hotararea nr.27
 • Hotararea nr.28
 • Hotararea nr.29
 • 25.05.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Amenajare zona Biserica faramata din satul Mosneni"
 • Proiect Hotarare aprobarea actualizarii strategiei de tarifare pentru perioada 2019 - 2024 in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (3), din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cornpletata si modificata prin O.U.G. 144/2021 si mandatarea reprezentantului UAT Almaj sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara Oltenia aprobarea actualizarii strategiei de tarifare.
 • Proiect Hotarare pentru aprobarea "Procedurii privind raspunderea contraventionala a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare" si mandatarea reprezentantului UAT COUMNA ALMAJ
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Almaj pentru Cultul Adventist de ziua a-7-a -Conferinta Oltenia
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - Martie si Aprilie
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trim.I al anului 2022
 • CONVOCATOR
  31.05.2022 ORA 11.00
 • 30.06.2022
  24.06.2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar - MaI 2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectului de investitii "Amenajare zona agrement sat Bogea"
 • Proiect Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a uni spatiu, pentru desfasurarea de activitati medicale sau farmacie in cadrul cladirii Caminului Cultural
 • Proiect Hotarare privind aprobarea prelungirii pana la data de 20.12.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2022
 • Proiect Hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Almaj
 • CONVOCATOR
  30.06.2022 ORA 13.00