Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2023

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI CONVOCATOARE
31.01.2023
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
 • Hotararea nr.7
 • Hotararea nr.8
 • Hotararea nr.9
 • 25.01.2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pt. anul 2023
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la niveluil comunei pt. anul 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Almaj pt. anul 2023-2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta Contactului de Delegare a Gestiunii Activitatii de Eliminare Prin Depozitare a Deseurilor la Depozitul Ecologic de Deseuri
 • Proiect Hotarare privind nominalizarea reprezentantilor CL Almaj in comisia pt. evaluarea perf. prof. individuale ale Secretarului general
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Decembrie 2022
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.01.2023 ORA 11.00


 • 28.02.2023
 • Hotararea nr.10
 • Hotararea nr.11
 • Hotararea nr.12
 • Hotararea nr.13
 • 22.02.2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea delegarii dreptului UAT Almaj in vederea depunerii pentru finantare, implementare si monitorizare a proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din judetul Dolj"
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe anul 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei Almaj pe anul 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Ianuarie 2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 28.02.2023 ORA 9.00


 • 13.03.2023
 • Hotararea nr.14
 • Hotararea nr.15
 • 07.03.2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Almaj si a listei de investitii publice pe anul 2023
 • Proiect Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Almaj din 2022 in anul bugetar 2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 13.03.2023 ORA 10.00
 • 30.03.2023
  24.03.2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei pentru proiecte de activitate sportiva
 • Proiect Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta Contractului de Delegare a Gestiunii Activitatii de Eliminare prin Depozitare a Deseurilor
 • Proiect Hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici, personalul contractual
 • Proiect Hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din Bugetul Local
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiei
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Februarie 2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.03.2023 ORA 11.00
 • 05.04.2023
 • Hotararea nr.16
 • Hotararea nr.17
 • Hotararea nr.18
 • Hotararea nr.19
 • Hotararea nr.20
 • Hotararea nr.21
 • Hotararea nr.22
 • 28.03.2023
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiei
 • Proiect Hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici, personalul contractual
 • Proiect Hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din Bugetul Local
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei pentru proiecte de activitate sportiva
 • Proiect Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta Contractului de Delegare a Gestiunii Activitatii de Eliminare prin Depozitare a Deseurilor
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Februarie 2023
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 05.04.2023 ORA 10.00
 • 21.04.2023
 • Hotararea nr.23
 • 21.04.2023
 • Hotarare privind participarea UAT Almaj la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cat si a aprobarii cererii de inscriere si a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Almaj
 • 16.05.2023
 • Hotararea nr.24
 • Hotararea nr.25
 • Hotararea nr.26
 • Hotararea nr.27
 • 10.05.2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea PUZ si Regulament local aferent - pentru lucrarea "Construirea unui pare fotovoltaic cu o putere instalata de 44,5 mw pe depozitul de zgura si cenusa inchis mal stang Jiu, Comuna Almaj , Judetul Dolj
 • Proiect Hotarare privindprivind acordarea, pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Comunei Almaj , a diferentelor rezultate ca efect al stabilirii indemnizatiei lunare a Primarului Com Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Martie 2023
 • Proiect Hotarare privind aderarea UAT Comuna ALMAJ la Parteneriatul, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL BANIEI pentru elaborarea, depunerea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea Sprijinului Pregatitor in cadrul sub-masurii 19.1 PNDR "Sprijin pregatitor"
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 16.05.2023 ORA 10.00
 • 30.06.2023
 • Hotararea nr.28
 • Hotararea nr.29
 • Hotararea nr.30
 • Hotararea nr.31
 • 23.06.2023
 • Proiect Hotarare privind deblocarea fondului de rezerva din bugetul local
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj, pe anul 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trimestrul I al anului 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea taxelor distincte si taxei de salubrizare
 • Proiect Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului privind "Realizare parc pentruproducerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum"
 • Proiect Hotarare privind Actul Aditional nr. 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj si operarea statiei de sortare si transfer Goicea si Actul Aditional nr. 1 la Contractul nr.1818/30.06.2022 "Delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare adeseurilor municipale realizate in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj"
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Aprilie 2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.06.2023 ORA 10.00
 • 06.07.2023
  05.07.2023
 • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj , pe anul 2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 06.07.2023 ORA 9.00
 • 31.07.2023
 • Hotararea nr.32
 • Hotararea nr.33
 • Hotararea nr.34
 • Hotararea nr.35
 • 25.07.2023
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului local
 • Proiect Hotarare privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitii "Asternere covor asfalt peste beton in satul Mosneni. comuna Almaj, jud. Dolj"
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Iunie 2023
 • Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trimestrul II al anului 2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.07.2023 ORA 13.00
 • 16.08.2023
 • Hotararea nr.36
 • Hotararea nr.37
 • 10.08.2023
 • Proiect Hotarare privind privind constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ștefan Cătălin Augustin , ca urmare a demisiei acestuia și vacantarea postului de consilier local
 • Proiect Hotarare privind privind aprobarea Procedurii interne privind participarea solicitanților de finanțare din Comuna Almaj în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 16.08.2023 ORA 13.00
 • 28.09.2023
 • Hotararea nr.38
 • Hotararea nr.39
 • ...
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj, pe anul 2023
 • Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Iulie si August 2023
 • ...
 • 30.10.2023
 • Hotararea nr.40
 • Hotararea nr.41
 • Hotararea nr.42
 • Hotararea nr.43
 • Hotararea nr.44
 • Hotararea nr.45
 • 23.10.2023
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj, pe anul 2023
 • Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Septembrie 2023
 • Hotarare Privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii economice precum si aprobarea regulamentului pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor de functionare pentru agentii economici si Metodologia de eliberare a autorizatia de functionare pentru agentii economici pe raza UAT ALMAJ
 • Hotarare privind aprobarea revocarii art.3 din HCL nr. 17 /2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului
 • Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Almaj in Consiliul de Admininistratie al Scolii Gimnaziale Ion Gh.Plesa Alma]
 • Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada NOIEMBRIE 2023 - IANUARIE 2024;
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.10.2023 ORA 12.00
 • 29.11.2023
 • Hotararea nr.46
 • Hotararea nr.47
 • Hotararea nr.48
 • Hotararea nr.49
 • 23.11.2023
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj, pe anul 2023
 • Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trimestrul III al anului 2023
 • Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitatc al primarului Comunei ALMAJ
 • Hotarare privind completarea comisiei pentru activitati economico-finaciare, agricultura, amenajarea teritotriului si urbanism, gospodarire comunala
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 23.11.2023 ORA 12.00
 • 27.12.2023
 • Hotararea nr.50
 • Hotararea nr.51
 • Hotararea nr.52
 • Hotararea nr.53
 • Hotararea nr.54
 • Hotararea nr.55
 • Hotararea nr.56
 • 27.12.2023
 • Hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Almaj, pe anul 2023
 • Hotarare privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la data de 31 decembrie 2023
 • Hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2023, datorate de persoanele fizice bugetului local al COMUNEI ALMAJ
 • Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si didactic auxiliar pentru lunile OCTOMBRIE si NOIEMBRIE 2023
 • Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Alma], judetul Dolj
 • Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Almaj, judetul Dolj, pentru anul scolar 2024 - 2025.