Primaria ALMAJ

pagina oficiala

SECRETAR - DUMITRASCU TITA

Declaratia de avere

 

Curriculum Vitae

Date personale
Nume: Dumitraşcu
Prenume: Tita
Data nasterii: 03.01.1957
Locul nasteii : Coţofenii din Faţă
Parintii, familia
Mama: Maria
Tata: Mihai
Adresa: Municipiul Craiova, str. Pandurilor, Bl. P12, Sc. 1, Et. 4, Ap. 17,
Studii
    • 1963 –1967 Şcoala Generală cu clasele I-IV Beharca
    • 1967-1971 Scoala cu cls. V-VIII Coţofenii din Faţă
    • 1971 – 1975 Liceul Nicolae Titulescu Craiova
    • 1975 – 1980 Facultatea de Ştiinţe Economice-Craiova
Activitatea profesionala
    • 1980-1981 economist la Serele Işalnita
    • 1981-1993 economist la Asociaţia viticolă Brădesti
    • 1993 până în prezent secretar la Primăria Almăj


Atributii
  1. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
  2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu;
  3. Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local Segarcea asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
  4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
  5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;
  6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
  7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
  8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;
  9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
  10. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local;
  11. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originle in conditiile legii;
  12. Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
  13. Numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
  14. Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
  15. Asigura intocmirea procesului verbal si pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte, procesul verbal al sedintei anterioare;
  16. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta , legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
  17. Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilieri care se incadreaza in dispozitiile art.47 alin.1 din Legea 215/2001;
  18. Prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
  19. Contrasemneaza in conditiile legii hotararile consiliului local pe care le considera legale;
  20. Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
  21. Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare;
  22. Indeplineste si alte atributii incredintate de consiliul local, de primar, in temeiul legii.